Οδηγίες Υποβολής

Οδηγίες προς συγγραφείς για υποβολή κειμένων στην Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Η Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης δημοσιεύει πρωτότυπες και ανέκδοτες επιστημονικές μελέτες στο ευρύτερο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης, του Δημόσιου Μάνατζμεντ και της Δημόσιας Διακυβέρνησης. Γίνονται αποδεκτές μελέτες που αφορούν σε θεωρητική συνεισφορά, μεταθεωρητική συζήτηση, μεθοδολογική ανάλυση, ποσοτική ή/και ποιοτική έρευνα, πρακτικά ή/και τεχνοκρατικά ζητήματα δημόσιας πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Ενθαρρύνεται επίσης η αποστολή μελετών που αφορούν σε συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση εμπειρικών στοιχείων.
 • Γίνονται δεκτές μελέτες που αφορούν σε γνωμοδοτήσεις, σχόλια σε αποφάσεις ελληνικών και κυπριακών Δικαστηρίων όλων των βαθμών, καθώς και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πράξεις Ανεξάρτητων Αρχών, βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις, που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Διοικητικού Δικαίου και της Διοικητικής Επιστήμης.
 • Μελέτες μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
 • Οι μελέτες θα υποβάλλονται σε διαδικασία ανώνυμης αξιολόγησης (peer review) από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα είναι υπό την ευθύνη και την επίβλεψη της Εκδοτικής Ομάδας του περιοδικού.
 • Οι συγγραφείς δεσμεύονται ότι δεν θα υποβάλουν το ίδιο κείμενο προς κρίση και σε άλλα έντυπα ή σε δικτυακούς τόπους και ότι, από τη στιγμή που αυτό εγκρίνεται προς δημοσίευση στην Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης, δεν το δημοσιεύουν αλλού. Η μερική ή ολική αναπαραγωγή κειμένων που δημοσιεύονται στο περιοδικό επιτρέπεται μόνο με έγγραφη άδεια της Εκδοτικής Αρχής.
 • Για τον χρόνο και τη σειρά δημοσίευσής τους αποφασίζει η Εκδοτική Ομάδα.
 • Οι προς δημοσίευση μελέτες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (doc) στον υπεύθυνο σύνταξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση edd@unic.ac.cy.
 • Η κάθε μελέτη θα υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα. Στο ένα αντίτυπο θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του/των συγγραφέων, ενώ το άλλο θα είναι ανώνυμο.

  ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(Α) Η έκταση των κειμένων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

 • για τα επιστημονικά άρθρα/μελέτες τις 5.000-7.000 λέξεις (περιλαμβανομένων των υποσημειώσεων και αναφορών).
 • για τα σύντομα σχόλια/τεχνικές εκθέσεις τις 2.000-3.000 λέξεις (περιλαμβανομένων των υποσημειώσεων και αναφορών).
 • για τις βιβλιοπαρουσιάσεις τις 2.000-2.500 λέξεις (περιλαμβανομένων των υποσημειώσεων και αναφορών). Το ονοματεπώνυμο του συντάκτη της βιβλιοκρισίας/βιβλιοπαρουσίασης πρέπει να αναγράφεται στο τέλος της. Οι επικεφαλίδες των κειμένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: Τίτλο, Συντάκτη, Εκδότη, (Τόπο, Ημερομηνία), αριθμός σελίδων [σελ. ….], ISBN.

(Β) Δομή κειμένου

Το κάθε κείμενο θα πρέπει να ακολουθεί την εξής δομή: περίληψη, λέξεις κλειδιά, εισαγωγή, βιβλιογραφική ανασκόπηση, μεθοδολογία της έρευνας, αποτελέσματα, συμπεράσματα και βιβλιογραφία.

 1. Περίληψη άρθρου(abstract): Το κάθε άρθρο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη η οποία δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 200-250 λέξεις.
 2. Λέξεις κλειδιά.Στο υποβληθέν άρθρο θα πρέπει να περιλαμβάνονται έως επτά λέξεις κλειδιά, τα οποία θα προσδιορίζουν τη θεματική περιοχή του άρθρου.  

(Γ) Διαμόρφωση τίτλων, ενοτήτων, υποενοτήτων

Τίτλος Άρθρου
Heading 1, Calibri, Font size: 14, Line spacing: 1,5, πλήρης στοίχιση κειμένου, Capitalize Each Word, Bold
π.χ. Διαχείριση Αλλαγής στη Δημόσια Διοίκηση

Τίτλος Κεφαλαίου
(δηλαδή: Εισαγωγή, 1ο Κεφάλαιο, 2ο Κεφάλαιο … Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία)
Heading 1, Calibri, Font size: 12, Line spacing: 1,5, πλήρης στοίχιση κειμένου, Capitalize Each Word, Bold
π.χ. Θεωρίες διαχείρισης αλλαγής

Τίτλος Ενότητας
Heading 2, Calibri, Font size: 12, Line spacing: 1,5, πλήρης στοίχιση κειμένου, Capitalize only First Word, Bold, Italics
π.χ.  Εφαρμοσμένες θεωρίες αλλαγής

Τίτλος Υποενότητας
Heading 3, Calibri, Font size: 12, Line spacing: 1,5, πλήρης στοίχιση κειμένου, Capitalize only First Word, Italics
π.χ. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία του Drucker

 

(Δ) Εικόνες, πίνακες, σχήματα και φωτογραφίες

Η Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης έχει υιοθετήσει μια αυστηρή πολιτική σχετικά με τη χρήση εικόνων ή/και φωτογραφιών που συνοδεύουν τα υποβαλλόμενα κείμενα. Περισσότερα από τρία (3) στοιχεία μπορούν να γίνουν αποδεκτά κατά την κρίση της Εκδοτικής Ομάδας, εάν θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για λόγους επιστημονικής πληρότητας. Σε κάθε περίπτωση, οι εικόνες πρέπει να υποβάλλονται σε υψηλή ανάλυση. Η Εκδοτική Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετήσει τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τους πίνακες κ.λπ. σε ξεχωριστό παράρτημα, μετά το τέλος του κυρίως σώματος του άρθρου. Οι αναφορές σε τέτοιες εικόνες κ.λπ. μέσα στο άρθρο πρέπει να γίνονται σε μια υποσημείωση που αναφέρεται στον τίτλο του στοιχείου. Οι εικόνες, οι πίνακες, τα γραφήματα και οι φωτογραφίες πρέπει να αριθμούνται διαδοχικά με τίτλους και να υποβάλλονται σε ξεχωριστά επισυναπτόμενα αρχεία. Θα πρέπει να προστεθεί  δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων βάσει της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

 

(Ε) Χωριστά αρχεία

Το βασικό κείμενο (και τυχόν συμπληρωματικά κείμενα) αποστέλλονται ανώνυμα για αξιολόγηση (ως επισυναπτόμενα αρχεία). Το όνομα του συγγραφέα/έων, θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό συνοδευτικό επισυναπτόμενο αρχείο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται η ιδιότητα, το email, η διεύθυνση του συγγραφέα/εων, καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό (50-60 λέξεων).

 

ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

H Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης ακολουθεί ενιαίο σύστημα παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών κατά τα πρότυπα του συστήματος του Πανεπιστημίου του Harvard.

 

Ειδικότερα:

Βιβλίο με ένα Συγγραφέα

Παραπομπή εντός κειμένου:

Επίθετο συγγραφέα (έτος έκδοσης, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος έκδοσης, σελίδες)

Επίθετο συγγραφέα (έτος έκδοσης) ή (Επίθετο, έτος έκδοσης)

Παράδειγμα:

Μακρυδημήτρης (2013) ή (Μακρυδημήτρης, 2013, 25-26)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (έτος έκδοσης). Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: εκδ. Όνομα εκδοτικής εταιρείας.

Παράδειγμα:

Μακρυδημήτρης, Α. (2013). Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα.

 

Βιβλίο με δύο ή περισσότερους συγγραφείς

Όταν έχουμε ένα βιβλίο με δύο ή περισσότερους συγγραφείς, χρησιμοποιείται το επίθετο μόνο του πρώτου συγγραφέα και ακολουθεί το et al.

Επίθετο et al. (έτος έκδοσης)

(Επίθετο et al., έτος έκδοσης)

Παράδειγμα:

Blumfield et al. (2012) ή (Blumfield et al., 2012)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Πρέπει να συμπεριληφθούν τα ονόματα όλων των συγγραφέων στον βιβλιογραφικό κατάλογο.

Επίθετα, αρχικά ονομάτων., Έτος έκδοσης. Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παράδειγμα:

Blumfield, M., Hure, A., MacDonald-Wicks, L., Smith, R., Simpson, S., Giles, W., Raubenheimer, D., Collins, C. (2012). Dietary balance during pregnancy is associated with fetal adiposity and fat distribution. London: McGraw Hill.

 

Έργα του ίδιου συγγραφέα με το ίδιο έτος έκδοσης

Σε αυτή την περίπτωση, για να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μεταξύ τους, θα τοποθετήσουμε στο έτος τους δείκτες α/a, β/b, γ/c και λοιπά.

Παραπομπή εντός κειμένου:

Επίθετο (έτος έκδοσηςa)

Επίθετο (έτος έκδοσηςb)

(Επίθετο, έτος έκδοσηςa; έτος έκδοσηςb)

Παράδειγμα:

Jones (1999a)

Jones (1999b)

(Jones, 1999a; 1999b)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Επίθετο, αρχ. ον. (έτος έκδοσης a). Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: εκδότης.

Επίθετο, αρχ. ον. (έτος έκδοσηςb). Τίτλος έργου. Τόπος έκδοσης: εκδότης.

Παράδειγμα:

Jones, C. (1999a). Assessing hypotheses. UK: Interbooks.

Jones, C. (1999b). Forming hypotheses. UK: Interbooks.

 

Βιβλίο με επιμέλεια

Παραπομπή εντός κειμένου:

Σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην εργασία μας κάποιο βιβλίο το οποίο είναι με επιμέλεια.

Επίθετο επιμελητή (έτος έκδοσης)

(Επίθετο επιμελητή, έτος έκδοσης)

Παράδειγμα:

(James, 2000)

James (2000)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Στις ξενόγλωσσες πηγές τοποθετείται ο δείκτης “ed.”, ενώ στην ελληνική ο δείκτης “επίμ.”, ώστε να δηλώσουμε ότι πρόκειται για επιμέλεια.

Επίθετο (επιμελητή), Αρχ. oνομ. Έτος έκδοσης. Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

Παράδειγμα:

James, W. ed. (2000). One Hundred and one Ways to Find Information about Health. Oxford: Oxford University Press.

 

Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο

Εντός κειμένου:

Επίθετο συγγραφέα κεφαλαίου (έτος) ή (επίθετο συγγραφέα κεφαλαίου, έτος)

Παράδειγμα:

Χριστοφιλοπούλου (2021) ή (Χριστοφιλοπούλου, 2021)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Επίθετο, Αρχικό ονόματος, (έτος έκδοσης). Τίτλος Κεφαλαίου. Σε Τίτλος συλλογικού τόμου. Επιμέλεια από Αρχικό ονόματος. Επίθετο Επιμελητή. Τόπος έκδοσης: Εκδότης, σελίδες.

Παράδειγμα:

Χριστοφιλοπούλου, Π. (2021). Τα Υπουργεία: Κεντρικές υπηρεσίες, οργάνωση και λειτουργία. Στο: Το Σύγχρονο Διοικητικό Σύστημα στην Ελλάδα. Επιμέλεια από Δ. Σωτηρόπουλος, Β. Νταλάκου, Αθήνα: εκδ. ΕΑΠ Α.Ε., 173-193.

 

Μεταφρασμένο Βιβλίο

Παραπομπή εντός κειμένου:

(Επίθετο, έτος έκδοσης)

Επίθετο (έτος έκδοσης)

Παράδειγμα:

(Baker, 2011)

Baker (2011)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Για έργα τα οποία έχουν μεταφραστεί, χρειάζεται να συμπεριλάβουμε πληροφορίες και του μεταφραστή, παραθέτοντας πρώτα το αρχικό του ονόματός του και έπειτα το επίθετο.

Επίθετο, αρχικό ονόμ., (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου. Μετάφραση από (αρχικό ονόμ. Μεταφραστή, επίθετο). Τόπος έκδοσης: Εκδοτικός οίκος.

Παράδειγμα:

Baker, E. (2011). The voice of History. Translated by J.A. Underwood. Canada: Arion.

 

Βιβλίο με πλήθος εκδόσεων

Η έκδοση συμπεριλαμβάνεται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι πρώτη έκδοση.

Παραπομπή εντός κειμένου:

Επίθετο (έτος έκδοσης) ή (Επίθετο, έτος έκδοσης)

Παράδειγμα:

Δαγτόγλου (2015) ή (Δαγτόγλου, 2015)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (έτος έκδοσης). Τίτλος. Έκδοση. Τόπος έκδοσης: Εκδοτικός οίκος

Παράδειγμα:

Δαγτόγλου Π.Δ. (2015). Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. 15η έκδοση. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλας.

 

Ηλεκτρονικό Βιβλίο (E-Book)

Εντός κειμένου

Επίθετο (έτος έκδοσης) ή (Επίθετο, έτος έκδοσης)

Παράδειγμα:

Carruthers (2019) ή (Carruthers, 2019)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο

Συγγραφέας, Αρχικό ονόματος. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου. [e-book] Τόπος έκδοσης (εάν είναι γνωστός): Εκδοτικός οίκος. Διαθέσιμο: πηγή ηλεκτρονικού βιβλίου και ηλεκτρονική διεύθυνση ή URL [Ημερομηνία πρόσβασης]

Παράδειγμα:

Carruthers, S. (2019). Net mobile web developers guide. (e-book) Wallingford: ABS Publishers. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/book/9781928994565 [Ανακτήθηκε 19 Μαρτίου 2021].

 

Άρθρο Περιοδικού

Παραπομπή εντός κειμένου:

Επίθετο (έτος) ή (Επίθετο, έτος)

Παράδειγμα:

Petrescu (2019) ή (Petrescu, 2019)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου, Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου (αριθμός τεύχους), σελίδες.

Παράδειγμα:

Petrescu, M. (2019). From marketing to public value: towards a theory of public service ecosystems, Public Management Review, 21(11), 1733-1752.

 

Άρθρο Περιοδικού με δύο ή περισσότερους συγγραφείς

Όταν έχουμε ένα άρθρο με δύο ή περισσότερους συγγραφείς, χρησιμοποιείται το επίθετο μόνο του πρώτου συγγραφέα και ακολουθεί το et al.

Επίθετο et al. (έτος έκδοσης)

(Επίθετο et al., έτος έκδοσης)

Παράδειγμα:

Lodge et al. (2011) ή (Lodge et al., 2011)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Πρέπει να συμπεριληφθούν τα ονόματα όλων των συγγραφέων στον βιβλιογραφικό κατάλογο.

Επίθετα, αρχικά ονομάτων., Έτος έκδοσης. Τίτλος άρθρου, Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου (αριθμός τεύχους), σελίδες.

Παράδειγμα:

Lodge, M. and D. Gill (2011). Toward a New Era of Administrative Reform? The Myth of Post NPM in New Zealand. Governance, 24(1), 141-66.

 

Εκθέσεις (reports)

Εντός κειμένου:

Συγγραφέας ή υπεύθυνος δημοσίευσης (έτος) ή (συγγραφέας ή υπεύθυνος δημοσίευσης, έτος) 

Παράδειγμα:

Συνήγορος του Πολίτη  (2018) ή (Συνήγορος του Πολίτη, 2018)

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο:

Συγγραφέας ή υπεύθυνος δημοσίευσης, (έτος έκδοσης). Τίτλος εγγράφου ή σελίδας. [τύπος μέσου] Διαθέσιμο από: ιστοσελίδα ή URL  [Ημερομηνία πρόσβασης]

Παράδειγμα:

Συνήγορος του Πολίτη. (2018).  Ετήσια Έκθεση. Διαθέσιμο: https://www.synigoros.gr/?i=stp.el.annreports.559223 [Ανακτήθηκε 11 Απριλίου 2021]

 

 

Ιστοσελίδα

Όταν αναφερόμαστε σε ιστοσελίδα πάντοτε προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας. Αυτός μπορεί να είναι ο συγγραφέας, ένας οργανισμός ή μια εταιρεία. Για να τον εντοπίσετε χρειάζεται να ψάξετε στο URL ή τη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Για την ημερομηνία της δημοσίευσης κοιτάξτε στο τέλος της ιστοσελίδας ή στην ημερομηνία της επικεφαλίδας του άρθρου που διαβάσατε.

Εντός κειμένου:

Συγγραφέας ή πηγή (έτος) ή (συγγραφέας ή πηγή, έτος)

Παράδειγμα:

Αιμιλιανίδης (2020) ή (Αιμιλιανίδης, 2020)

Στον βιβλιογραφικό κατάλογο:

Συγγραφέας ή πηγή, (έτος έκδοσης). Τίτλος εγγράφου ή ιστοσελίδα. [τύπος μέσου] (ημερομηνία ενημέρωσης, εάν είναι διαθέσιμη) Διαθέσιμο: διεύθυνση ιστοσελίδας ή URL  [Ημερομηνία πρόσβασης].

Παράδειγμα:

Αιμιλιανίδης, Α.Κ. (2020). «Χρυσά διαβατήρια», πολιτογραφήσεις και έποικοι [online] Διαθέσιμο: https://dikaiosyni.com/katigories/arthra/xrisa-diavatiriapolitografiseis-kai-epikoi/, [Ανακτήθηκε 10 Απριλίου 2021].

 

Πρακτικά Συνεδρίου

Εντός κειμένου:

Επίθετο συγγραφέα (έτος) ή (επίθετο, έτος)

Παράδειγμα:

Μηλιώνης (2019) ή (Μηλιώνης, 2019)

Στο βιβλιογραφικό κατάλογο:

Επίθετο, Αρχικό ονόματος. (έτος έκδοσης). Τίτλος εισήγησηςΠρακτικά συνεδρίου από Αριθμός Συνεδρίου Τίτλος συνεδρίου που διεξήχθη σε Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου Ημερομηνία Συνεδρίου. Φορέας διεξαγωγής συνεδρίου. Τόπος έκδοσης: εκδοτικός οίκος.

Παράδειγμα:

Μηλιώνης. Ν. (2019). Προβλήματα λογοδοσίας στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική διακυβέρνηση. Πρακτικά Συνεδρίου από 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσια Διακυβέρνηση προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα που διεξήχθη στην Αθήνα 31.10-1.11.2018. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα.